Page 35

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 33 Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: Bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet samtidig med, at en høj genanvendelsesprocent bliver opretholdt. Konkret betyder det bl.a.: –– Begrænsning af uacceptabel spredning af proble- matiske stoffer i miljøet med bygge- og anlægsaffaldet ved at hæve kvaliteten af det affald, der anvendes til nye formål (nyttiggøres). –– Materialer i mindst 70 % af den samlede mængde af bygge- og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggøres). Initiativer –– De affaldsrelevante initiativer i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger gennemføres herunder: ·· Fastsættelse af grænseværdi for indhold af PCB i byggeaffald. ·· Skærpede krav til nedrivning af bygninger, så vi får et bedre og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet. ·· Øgede krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. –– Undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af beton samt undersøge fordele og ulemper ved nye behandlingskrav til mursten og imprægneret træ, samt krav om udsortering af tagpap, jf. boks 2. –– Genanvendelse af udtjente vindmøllevinger understøttes, og der undersøges fordele og ulemper ved at indføre et behandlingskrav for udtjente vindmøllevinger, jf. boks 2. –– Undersøgelse af fordele og ulemper ved at indføre behandlingskrav for fjernvarmerør, jf. boks 2. Vurderingen af fordele og ulemper ved indførelse af nye behandlingskrav skal udover miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn fokusere på, om eventuelle krav indebærer øgede erhvervsøkonomiske omkostninger, jf. boks 2.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above