Page 34

Ressourcestrategi_WEB

32 Danmark uden affald 5. Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald udgør langt den største andel af den samlede affaldsmængde, ca. 87 % af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes. En del af bygge- og anlægsaffaldet indeholder farlige stoffer. Det handler om at få fjernet dem, så de ikke spredes til miljøet – og om at være opmærksom på nye stoffer, der kan udgøre en risiko for miljøet og danskernes sundhed. Derfor skal initiativerne om problematiske stoffer i affald suppleres af initiativerne i en ny kemikalieindsats for blandt andet at sikre, at kemikalier i produkter ikke hindrer eller besværliggør en fremtidig genanvendelse, men i stedet sætter fokus på, at materialer og produkter kan indgå i ressourcekredsløbet igen. PCB er et farligt stof for miljø og sundhed. De affaldsrettede initiativer i PCB-handlingsplanen fra 2011 gennemføres, så PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald håndteres, og dermed sikres en bedre kvalitet i anvendelsen. Ressourcestrategien fokuserer PCB-handlingsplanens sigte om øget kvalitet i genanvendelsen. Der er behov for at forbedre håndteringen af de ofte blandede affaldsmaterialer. Samtidig er der brug for at sikre en bedre kvalitet af de nedrivningsmaterialer, der nedknuses og anvendes som erstatning for grus og sten til veje. Dette kan betyde, at genanvendelsen falder for en periode. Dette fald er allerede begyndt over de sidste par år, i takt med at opmærksomheden på PCB er steget. På sigt skal genanvendelsen igen øges, men på en måde der ikke belaster miljøet via spredning af farlige stoffer. Der er dog også andre miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet, hvor der er potentiale for en bedre og mere sikker genanvendelse. Fjernvarmerør består af en jernkerne, der er isoleret med plastskum. Fra 1960’erne og frem til 2002 blev plastskummet opskummet med halogenerede kulbrinter, f.eks. CFC’er som freon. Når plastskummet fra fjernvarmerøret behandles, bør der anvendes teknologier, som opsamler den ozonlagsnedbrydende gas og bidrager til drivhuseffekten. Endvidere så vil vi de kommende år stå over for den hidtil største udbygning af vindmøller. Det betyder, at mange mindre vindmøller skal tages ned, og nye større vindmøller sættes op. Det er en konsekvens af regeringens målsætning om, at 50 % af elproduktionen i 2020 skal komme fra vindenergi. Der er derfor brug for at se på, hvordan vi bedst muligt sikrer, at udtjente vindmøller bruges og anvendes som en ressource. Dels fordi materialerne kan anvendes til andre formål, og dels fordi vingerne er vanskelige at håndtere, hvis de deponeres. Ud over at gennemføre PCB-handlingsplanen iværksættes livscyklusanalyser og samfundsøkonomiske analyser med henblik på at vurdere, om behandlingskrav kan bidrage til at sikre en bedre kvalitet i genanvendelsen, jf. boks 2. ” Vi skal øge kvaliteten i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og sikre, at farlige stoffer ikke bliver spredt til miljøet.”


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above