Page 33

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 31 4. Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor Der findes vigtige næringsstoffer i spildevandsslam og husdyrgødning. Stofferne er værdifulde ressourcer, der er karakteriseret ved, at de er umulige at erstatte særligt i landbrugsproduktionen. Et vigtigt eksempel er fosfor, hvor udbuddet for tiden ikke kan følge med efterspørgslen, og priserne derfor er steget. De største kilder til fosfor og andre næringsstoffer er husdyrgødning, spildevandsslam og i mindre målestok organisk affald fra husholdninger og servicevirksomheder. Vi skal udnytte fosforressourcen i dette affald samtidig med, at vi udnytter energien så effektivt som muligt. I dag produceres der i alt ca. 2,6 mio. tons spildevandsslam, 32 mio. tons husdyrgødning og 0,7 mio. tons organisk affald. Det indeholder tilsammen ca. 50.000 tons fosfor. Der er potentiale for at udnytte fosforen i asken fra forbrænding af spildevandsslam, og der er potentiale for at udnytte fosforen i husdyrgødning mere målrettet, så de optages af planterne, uden at jord og vandmiljø bliver belastet af for store mængder næringsstoffer som ikke er optaget af planterne. Initiativer og forventede effekter Strategien understøtter øget udnyttelse af vigtige og kritiske næringsstoffer, f.eks. i det særligt fosforholdigt affald. Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: –– I 2018 genanvendes 80 % af fosfor fra spildevandsslam ved udnyttelse af fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord. I dag genanvendes 50-55 % af slammet. –– Fosfor fra husdyrgødning udnyttes fortsat til gødningsformål, når gødningen anvendes til energiudnyttelse. Initiativer –– Tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologier til udvinding af fosfor fra spildevandsslam. –– Opfølgning på livscyklus og samfundsøkonomisk analyse af krav til behandling af spildevandsslam og evt. husdyrgødning, så indholdet af fosfor udnyttes i f.eks. aske fra afbrænding. Der skal i den forbindelse bl.a. tages højde for, om eventuelle behandlingskrav medfører erhvervsøkonomiske omkostninger, jf. boks 2 om behandlingskrav. –– Evt. etablering af ”fosforbanker” til særskilt deponering af aske fra forbrænding af spildevandslam.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above