Page 31

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 29 3. Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse Regeringen har med energiaftalen fra 2012 sat ambitiøse målsætninger for den danske energiforsyning. Målet er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050. I dag indgår affald i energiforsyningen, og omkring en fjerdedel af Danmarks samlede affaldsmængder ender i dag i affaldsforbrændingsanlæg. De leverer ca. 20 % af fjernvarmen og 5 % af vores el. Danmark ligger i top, i forhold til at udnytteenergiressourcerne i affald. Det skal vi fortsat, men der er i fremtiden brug for, at energien i affaldet udnyttes bedre. Samtidig skal vi udnytte materialeressourcerne, hvor det kan betale sig. Vi ved, at vi i dag brænder affald, som kunne være genanvendt. 80 % af det organiske affald – såsom madaffald – er vand, som brændes af. Organisk affald er et værdifuldt tilskud i de gylle- baserede biogasanlæg, som forgasser husdyrgødning, og det øger deres energiproduktion. Dermed får vi understøttet produktionen af biogas, i tråd med initiativerne for at fremme biogas fra energiaftalen fra 2012. Vi kan også udnytte værdifulde plantenæringsstoffer som fosfor og det indhold af kulstof, som findes i madaffaldet, fordi det kan bruges som gødning. Der skal altså være sammenhæng mellem kapaciteten på bl.a. forbrændingsanlæg og biogasanlæg. Systemet skal indrettes, så der ikke er barrierer for genanvendelse. En omstilling af den danske affaldsforbrændingssektor skal bl.a. understøtte, at vi genanvender mere og forbrænder mindre. Der er en forskel på 600 kr./tons i hvad det koster at få brændt vores affald på forskellige forbrændingsanlæg. Det tyder på, at der er et væsentligt effektiviseringspotentiale i sektoren. Analyser viser, at der er et samfundsøkonomisk effektiviseringspotentiale på op mod 380 mio. kr. årligt i sektoren. ” Affaldsforbrænding skal i fremtiden spille en mindre rolle, og der skal fokus på materialeressourcerne, samtidigt med at energien udnyttes. Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre.” Initiativer og forventede effekter Der skal skabes rammer for en mere effektiv forbrændingssektor. Omstillingen skal gøre, at det affald, der skal brændes, sendes til de økonomisk mest effektive anlæg, så affaldet bliver anvendt på den samfundsøkonomisk bedste måde. Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: –– Større effektivitet i forbrændingssektoren, mere intelligent udnyttelse af det genanvendelige affald, som i dag forbrændes, og at affald sendes til de økonomisk mest effektive forbrændingsanlæg. –– Øget indsamling af f.eks. organisk affald fra husholdninger og servicesektoren til bioforgasning. Initiativer –– Der skal skabes rammer for en effektiv affaldsforbrændingssektor. Omlægningen af sektoren skal sikre, at affaldsforbrændingssektoren understøtter genanvendelse, og at affaldet brændes på de anlæg, hvor effektiviteten er størst. –– Regeringen vil fremlægge en model for en ændret organisering af affaldsforbrændingssektoren.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above