Page 29

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 27 De forventede effekter for elektronik nås ved at sikre effektiv indsamling af affaldet og samtidig understøtte udvikling af teknologier, som bl.a. kan skille metaller og sjældne jordarter fra hinanden, så de ikke går til spilde. For shredderaffaldet understøttes genanvendelsen af de økonomiske incitamenter i affaldsafgifterne for deponering og forbrænding og af midler til teknologiudvikling. Er der miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster ved øget genanvendelse, kan behandlingskrav overvejes efterfølgende. Eventuelle behandlingskrav skal også vurderes i lyset af, om de medfører meromkostninger for virksomheder og husholdninger, jf. boks 2 om behandlingskrav. Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: –– I 2018 indsamles 65 % af de markedsførte mængder elektrisk og elektroniske udstyr, herunder 75 % fra husholdninger. –– I 2018 indsamles 55 % af de markedsførte bærbare batterier. I 2011 blev der indsamlet 47 %. –– I 2018 sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, højst 30 % shredderaffald deponeres ubehandlet og 70 % nyttiggøres (minimum 10 % genanvendelse). I dag deponeres næsten alt shredderaffald. Initiativer –– Partnerskab mellem producenter, kommuner og registrerede indsamlere om indsamling af småt elektronikaffald. Partnerskabet skal f.eks. kortlægge, hvilke fraktioner og produktgrupper en øget indsamling og kortlægning skal fokusere på og komme med forslag til initiativer til at øge indsamlingen. –– Partnerskab mellem relevante aktører for at øge genanvendelsen af udtjente el- og hybridkøretøjer med henblik på at disse genbruges og genanvendes i ligeså høj grad som andre biltyper. –– Undersøgelse af mulighederne for en frivillig ordning for indsamling af mobiltelefoner i f.eks. telebutikker. –– Strategisk samarbejde – gerne internationalt – for genanvendelse af elektronikaffald, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af ny teknologi til forbehandling af elektronisk affald jf. boks 5 om WEEE. –– Bidrage til arbejdet i EU med det tekniske grundlag for fastsættelse af standarder for behandling af elektronikaffald med henblik på at sikre udnyttelse af ressourcerne. –– Udarbejdelse af livscyklusanalyse og samfundsøkonomisk analyse af shredderaffald.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above