Page 27

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 25 2. Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald Elektronik- og shredderaffald indeholder mange værdifulde materialer, herunder særligt de 14 ressourcer, som bl.a. EU har udpeget som ”kritiske”. En stor del af ressourcerne i elektronikaffaldet genanvendes allerede i stor stil, f.eks. kobber og jern, men mange af de kritiske ressourcer går tabt. Det gælder særligt de sjældne jordarter, som neodymium, der er en essentiel råvare i både vindmøller, computerharddiske og elbiler. Miljømæssigt kan der være gevinster ved at genanvende metaller og sjældne jordarter globalt set frem for at udvinde nye. Hvis verdensmarkedspriserne på disse sjældne jordarter bliver ved med at stige, så vil det på sigt kunne betale sig at få selv små mængder ud af de elektroniske apparater inden de kasseres. BOKS 5 WEEE I det reviderede WEEE-direktiv (Waste Electric and Electronic Equipment) er der krav om, at der fra 2016 skal indsamles elektronikaffald, der svarer til en mængde på 45 % af de markedsførte mængder. Fra 2019 er indsamlingskravet 65 %. Direktivet blev færdigforhandlet under det danske formandskab i 2012 og er en ambitiøs målsætning på EU-plan. Selv i Danmark er der behov for nye initiativer for at øge indsamlingen. Det handler om at ændre adfærd hos borgere og virksomheder. Der er brug for at udvikle nye initiativer, der motiverer til at aflevere udtjent elektronik, ved at sikre at det kan gøres på en let og enkel måde. Der er allerede i dag et krav om, at producenterne af elektronik og batterier skal deltage aktivt med løsninger. Et partnerskab for indsamling skal kortlægge og beslutte, hvilke fraktioner en øget indsamling skal fokusere på og komme med forslag til initiativer til at øge indsamlingen. Den første forudsætning for genanvendelse er, at affaldet samles ind. Det gør vi i Danmark og vi er et af de bedste lande i EU til at indsamle elektronikaffald og batterier fra husholdninger. Der indsamles årligt knap 100.000 tons. Det kan dog gøres endnu bedre. Der er derfor behov for at fokusere indsatsen, så mobiltelefoner, sparepærer og digitalkameraer ikke brændes, men bliver indsamlet separat og genanvendt. Det er hér, der er de fleste farlige stoffer, og hvor der er størst genanvendelsespotentiale. ” Vi skal genanvende metaller og mineraler i elektronikaffald og shredderaffald, hvor det kan betale sig.” Når affaldet er indsamlet, skal det sikres, at gen- anvendelsespotentialet udnyttes, og at kvaliteten i genanvendelsen bliver god. Markedet for behandling af elektronikaffald er internationalt og specialiseret på tværs af affaldsvirksomheder, som har forskellige roller og kompetencer i processen. Initiativer vil have størst effekt i EU-regi, og derfor er det vigtigt med fælles EU-regulering og standarder. EU’s køreplan for et ressourceeffektivt Europa opstiller en række mål og sigtelinjer for bedre ressourceudnyttelse og øget genanvendelse, som skal understøtte en mere ressourceeffektiv produktion. Derudover opstilles en lang række tiltag, f.eks. krav efter ecodesigndirektivet for at fremme produkters materialeudnyttelse og gen- anvendelighed, udvikling af innovationspartnerskaber og fokusering af EU’s forskningsmidler på nøglemål for ressourceeffektivitet.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above