Page 25

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 23 Servicesektorens affald ligner husholdningernes affald og har et stort potentiale for at bidrage til en større genanvendelse. Det gælder organisk affald, papir-, pap-, plast-, metal- og glasaffald. Mange virksomheder i servicesektoren er ikke opmærksomme på de mulige gevinster og besparelser som øget genanvendelse kan give. Dette kan skyldes, at udgifterne til affaldshåndtering udgør en relativt lille del af servicevirksomhedernes omkostninger. Indsatsen i servicesektoren bygger på frivillighed, information og oplysning, både til dem der producerer affaldet, og dem der samler det ind. Der skal skabes en dialog med branchen om øget genanvendelse af de vigtige fraktioner (bl.a. organisk affald, plast- og emballage- affald). Initiativer og forventede effekter Øget genanvendelse af affaldsmaterialerne fra husholdninger og servicesektoren. Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: –– Dobbelt så meget husholdningsaffald vil blive genanvendt (organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, og metalaffald). I dag genanvendes 22 % og målet er 50 % i 2022. –– 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018. I dag energiudnyttes 4 %. –– Genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage fra servicesektoren forøges med en fjerdedel. I dag genanvendes ca. 53 %. Det forventede niveau er 70 % i 2018. –– Knap fire gange så meget organisk affald fra restauranter, dagligvarehandel m.v. indsamles og udnyttes til biogas. I dag indsamles ca. 17 %. Det forventede niveau er 60 % i 2018. Initiativer –– Understøttelse af udvikling af nye indsamlingsordninger i kommunerne, der sikrer borgere let adgang til at sortere og dermed genanvende mere husholdnings- affald, herunder organisk affald, plast- og metalaffald. –– Tilskud til udvikling og demonstration af bedre sorterings- og behandlingsanlæg, bl.a. til håndtering af tørre fraktioner (f.eks. plast og metal) fra dagrenovation og storskrald. –– Partnerskab for plastaffald, hvor virksomheder, vidensinstitutioner m.v. sammen skal fremme behandlingsteknologier, der øger genanvendelsen. –– Partnerskab mellem kommuner, virksomheder, designere, antropologer m.fl. om at udvikle enkle og lettilgængelige affaldssystemer. –– Pulje til at støtte projekter fra grønne ildsjæle, og som kan bidrage til at gennemføre den grønne omstilling lokalt. Det kan være projekter, som f.eks. sikrer et bæredygtigt forbrug. –– Tilvejebringelse af mulighed i lovgivningen for at private virksomheder selv kan etablere tilbagetagningsordninger for markedsførte produkter på andre områder end elektronikområdet. –– Kampagne/informationsindsats over for borgerne for at fremme genanvendelse af f.eks. organisk, plast- og metalaffald, herunder f.eks. på genbrugs- pladser eller ved lokale informationsindsatser. –– Dialog med servicesektoren om en genanvendelsesindsats frem mod 2018, fælles informationsindsats om udsortering og behandling af affald fra service- sektoren, f.eks. organisk affald, plast- og metalaffald. –– Vejledning med eksempler på 3-4 løsninger, der fungerer godt, og som understøtter, at affaldet (herunder organisk-, metal- og plastaffald) sorteres, så det erstatter materialer i f.eks. gødning eller egner sig til oparbejdning af nye produkter af høj kvalitet. –– Analyse af gebyrstrukturer på affaldsområdet, der kan understøtte ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above