Page 23

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 21 1. Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Danskerne vil gerne genbruge og være med til at genanvende deres affald. De er opmærksomme på, at materialer ikke skal gå til spilde, og at farlige stoffer i affald ikke skal spredes. De danske genbrugspladser er velbesøgte. Samtidig udtrykker mange danskere dog, at de vil have sikkerhed for, at den tid, de bruger på at sortere affald, er givet godt ud. I dag forbrænder vi ca. 80 % af det affald, som indsamles direkte hos husholdningerne. Ved at genanvende mere kan vi sikre, at mange materialer, der kunne være udnyttet, ikke går til spilde. Genanvendelsen af en række helt almindelige materialer som papir, pap, plast, glas og mad fra vores husholdninger har praktisk taget stået stille i 10 år. Ambitiøst mål for øget genanvendelse Regeringens ambition er, at vi over de næste knap 10 år skal genanvende dobbelt så meget af husholdningsaffaldet så halvdelen af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022. I dag genanvendes kun 22 %. Fremover skal vi ikke bare sortere det, vi er vant til – papir, pap og glas - vi skal have fokus på alt affaldet fra husholdningerne, også madaffaldet. Med ressource- strategien lever Danmark op til EU’s målsætning om at udsortere 50 % af det ”tørre” husholdningsaffald (som papir, glas, plas og metal) i 2020. Men regeringen sætter endvidere et ambitiøst nationalt mål, hvor også det ”våde” organiske affald tælles med. Det er forventningen, at vi dermed går fra kun at sortere 50.000 tons organisk affald til at nå op på ca. 300.000 tons i 2022. Med ressourcestrategien lægges der derfor op til, at husholdningsaffaldet over de kommende år i højere grad skal sorteres og genanvendes frem for at blive brændt i affaldsforbrændingsanlæg. Derfor vil mere af husholdningsaffaldet blive sorteret ved husholdningerne og på centrale sorteringsanlæg frem mod 2022. For de kommuner, som går i gang med kildesortering af husholdningsaffaldet, kan det betyde, at borgerne vil se flere beholdere i indkørslen, under køkkenvasken eller nede i gården, til eksempelvis organisk affald. Ligesom i dag vil det være op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveau, og hvordan indsamling og behandling af affaldet er indrettet i den enkelte kommune. Nogle kommuner vil gå i gang hurtigt med en omlægning af affaldshåndteringen, mens det for andre giver bedre mening med en længere indfasning. Det sikrer rum til lokale prioriteringer. Det er helt i tråd med regeringens tilgang i ressourcestrategien for affaldshåndtering, som lægger vægt på, at der ikke opstilles nye krav til kommunerne. Der gennemføres en evaluering i 2016, som skal afdække udviklingen i genanvendelsen i kommunerne. På den baggrund kan det overvejes, om der skal iværksættes yderligere initiativer. Initiativer i både kommuner, stat og virksomheder For at understøtte kommunernes arbejde med at øge genanvendelsen, vil der blive sat en række initiativer i gang, såsom information og vejledning med eksempler på kommunale erfaringer og løsninger. Der vil endvidere kunne søges om tilskud til teknologiudvikling af f.eks. sorteringsanlæg og til information om sortering og genanvendelse.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above