Page 19

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 17 Affald i Danmark – i dag I Danmark blev der samlet set produceret 9 mio. tons affald i 20111. 61 % blev genanvendt, 29 % forbrændt og 6 % deponeret. Der går en mindre mængde til midlertidig oplagring og særlig behandling, som ikke er vist i denne tabel. Derfor giver summen af de tre viste behandlingsformer ikke 100 %2. Den samlede mængde affald fra husholdningerne er knap 2,4 mio. tons. Det svarer til, at hvert medlem af husholdningen producerer 447 kg affald om året. Mængden rummer både det, der samles ind ved husstandene f.eks. som storskrald, og det, der afleveres på genbrugspladsen. Husholdningers affald udgør omkring en fjerdedel af den samlede mængde af affald. Mere end en tredjedel af husholdningernes affald genanvendes, men over halvdelen bliver forbrændt. Historisk udvikling i affaldsbehandling Den overvejende del af det danske affald er de sidste 20 år gået til genanvendelse (se figur 3). Genanvendelses andelen gik fra 55 % i 1994 til 61 % i 2011. Andelen af affald til forbrænding gik fra 21 % i 1994 til 29 % i 2011, mens andelen af affald til deponering er faldet markant fra 22 % til 6 % i samme periode. Den lave andel af affald, der deponeres, skyldes en blanding af forbud mod deponering af organisk affald og afgifter på deponering. Tabel 2 Den danske affaldsproduktion og behandling i 2011, ekskl. jord. TOTAL GENANVENDELSE FORBRÆNDING DEPONERING KILDE Tons Tons % Tons % Tons % Husholdninger 2.399.000 856.388 36 1.342.724 56 100.442 4 Bygge- og anlægssektor 2.663.448 2.317.832 87 88.230 3 208.152 8 Industri 1.076.041 764.640 71 165.652 15 55.995 5 Servicesektor, inkl. off. Institutioner 1.857.514 1.093.414 59 626.791 34 58.227 3 Forsyning og andet erhvervsaffald 1.105.757 560.358 51 381.538 35 126.635 11 TOTAL 9.101.760 5.592.632 61 2.604.935 29 549.450 6 1. Miljøstyrelsen har i 2010 skiftet til det nye Affaldsdatasystem til indsamling af statistik om affald. Affaldsdatasystemet er markant anderledes bygget op end sin forgænger ISAG. Til forskel fra tidligere skal alle indsamlere af affald, og ikke kun de anlæg der modtager affald, nu indberette. At indsamlerne skal indberette til systemet, giver mulighed for at få mere præcise data for hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra end tidligere. Datasættene for 2010 og 2011 har dog båret præg af at indsamlere og modtageanlæg har skullet vænne sig til at indberette til systemet og selvom Miljøstyrelsen har gennemført en kvalitetssikring af tallene, er der stadig en vis usikkerhed på data. Det vurderes også, at ikke alle indsamlere indberettede i 2011, og mængderne for 2011 er sandsynligvis underestimerede. 2. Affaldsstatistikken viser et fald i affaldsmængderne fra 12 mio. tons i 2009 til 9 mio. tons i 2011. Miljøstyrelsen har skiftet dataindsamlingssystem i 2010 og faldet i de samlede affaldsmængder skyldes primært manglende indberetninger til det nye system. I 2009 mangler der registreringer af ca. 2 mio. tons slagger fra kulkraftværker og spildevandsslam, som normalt til genanvendelse. Derfor er genanvendelsen i 2011 sandsynligvis reelt højere end de 61 % der er vist i tabel 4. Data for slagger fra kulfyrede kraftværker vil blive indsamlet for år 2012 og frem. Slam til udbringning på landbrugsjord vil også blive en del af systemet i fremtiden.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above