Page 16

Ressourcestrategi_WEB

14 Danmark uden affald Figur 2 Aaldshierarkiet Proces Optimal ressourceudnyttelse Forebyggelse Forberedelse til genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse Bortskaelse Regler/andre styringsmidler Beslutning om bedste behandling Undersøgelse af miljø og økonomiske forhold Identicering af aald med muligheder for genanvendelse Note: Den indeholder ikke effekter af den kommende ressourcestrategi for affaldsforebyggelse. Boks 2 Hvad er behandlingskrav, og hvordan laves de? 1. Det vælges, hvilke mulige metoder til indsamling og behandling, som skal analyseres for den type affald, der er i fokus for vurderingen. Der er eksempelvis tale om forskellige genanvendelsesmetoder og forbrænding på forskellige typer af anlæg eller indsamling separat i fh.t. central sortering. Dette indebærer screening af mulige indsamlings- og affaldsbehandlingsteknologier. 2. Der opstilles scenarier. De skal illustrere forskellige måder at indsamle og behandle affaldet. Scenarierne analyseres i forhold til effekter på miljø, klima og økonomi. Sidstnævnte rummer en vurdering af samfundsøkonomiske effekter, herunder fordelingsmæssige konsekvenser, statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser samt konsekvenser for borgerne. Analyserne tager afsæt dels i livscyklusanalyser til at vurdere effekter for miljø og klima og dels samfundsøkonomisk metode efter Finansministeriets vejledning. 3. Scenarierne sammenlignes med hensyn til miljø, klima og økonomi som de vigtigste parametre. Hertil kommer evt. supplerende vurderinger, f.eks. effekt på import og eksport af affald eller teknologiers modenhed, som vil være relevante i forhold til evt. at opstille et behandlingskrav for en given affaldstype. 4. Vurderingen anvendes til en beslutning om type af regulering, som understøtter den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige løsning under hensyn til miljø, økonomi og konkurrenceevne. Den samlede vurdering giver et fagligt funderet beslutningsgrundlag for at vurdere, om behandlingskrav eller andre virkemidler er relevante at anvende. 5. Eventuel notifikation af EU-Kommissionen efter informationsproceduredirektivet (såfremt behandlingskravet ikke har ophæng i EU regler).


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above