Page 11

Ressourcestrategi_WEB

Danmark uden affald 9 Danmark uden affald Ressourcestrategi for affaldshåndtering – en oversigt I 2011 endte omkring 9 millioner tons materialer som affald i Danmark. Heraf blev 61 % genanvendt, 29 % brændt og 6 % deponeret. Det betyder, at alt for mange af de værdifulde materialer i dag ender i affaldsforbrændingsanlæg eller i deponier. Derfor skal der genanvendes mere affald, ligesom kvaliteten af det som genanvendes skal blive bedre. Et kursskifte for dansk affaldspolitik Det er målet, at Danmark over de næste 10 år vil gen- anvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald som i dag. Det er et markant skift i vores affaldspolitik. Noget affald egner sig bedre til at blive genanvendt end til at blive brændt. Det gælder f.eks. metal og glas, som ikke kan brænde og give energi. Ved at genanvende f.eks. 1 ton aluminium i stedet for at udvinde nyt, kan der globalt spares op til 10 tons CO2. I dag er genanvendelsen af vigtige metaller, der er i vores affald, langt under 50 %, og for sjældne jordarter, som indgår f.eks. i mobiltelefoner, er genanvendelsen kun 1 %. Det skyldes både den måde, vi indsamler og behandler affaldet på, og at det kan være for omkostningsfyldt at genindvinde metallerne. Men den teknologiske udvikling kan ændre dette i fremtiden. Papir og pap brænder godt, men det kan alligevel give mening at genanvende det, fordi vi sparer energi til forarbejdning af nyt træ, og fordi priserne for genbrugspapir betyder, at der er god økonomi i at genanvende det. Organisk affald - i husholdningerne er det typisk madaffald - kan anvendes til produktion af biogas, som både er værdifuldt for energisystemet og kan medvirke til at reducere miljøproblemer ved husdyrproduktion. Danmark er allerede førende inden for denne teknologi, som også betyder, at næringsstofferne fra det organiske affald anvendes som gødning på markerne – hvilket ikke er muligt, når det brændes. Regeringen lægger vægt på, at der er lokalt rum til at finde de rigtige løsninger for at nå målet om mere genanvendelse af husholdningernes affald. Derfor indeholder strategien ikke nye krav til de enkelte kommuner. Det vil stadig være op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveau og indretning af affaldshåndteringen. For nogle kommuner er det attraktivt at omlægge affaldshåndteringen inden for en kort tidshorisont, mens det for andre kommuner giver bedre mening med en længere indfasning. Målet om at fordoble genanvendelsen af husholdningsaffaldet forudsætter, at det fremover sorteres mere, end det sker i dag. Det kan ske både ved kildesortering i husholdningerne og på centrale sorteringsanlæg. Disse beslutninger træffes lokalt. Samtidig er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges omkostningseffektivt og på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Der kan også være potentiale i at genanvende mere affald fra virksomhederne. Det kan både være ved at sortere og genanvende affaldet, men det kan også være ved, at materialer, som f.eks. er overskydende ressourcer i én virksomhed, finder anvendelse i en anden virksomhed.


Ressourcestrategi_WEB
To see the actual publication please follow the link above