Page 30

USA udfordringer

de at udfylde den rolle, som Gud havde tiltænkt det enkelte menneske. Amerika blev anskuet som mulighedernes land, et land, hvor det ville være muligt at leve et liv fri for europæiske kongers totalitære og korrupte regimer og undertrykkelse. Amerika skulle være landet, hvor man kunne bevæge sig frit rundt uden konstant at frygte for fx religionsforfølgelse, samt give plads til og muligheder for, at det enkelte individ kunne være frit og kun tjene under Gud. Amerika blev på den måde skabt dels i opposition til den gamle verden i Europa og dets autokratier, dels som en slags eksodus (i Det Gamle Testamente er eksodus udtryk for israelitternes udvandring fra Ægypten), hvor Guds udvalgte folk (puritanerne), rejste mod det forjættede land for at bevise deres sande tro over for Gud. Puritanernes projekt blev så at sige at skabe et samfund, hvor Gud og troen var højeste autoritet, og hvor troskabspagten mellem Gud og det nye folk i Amerika skulle tjene som lysende eksempel for resten af verden.1 Puritanerne opfattede eller troede på, at Amerika var det forjættede land – det udvalgte land – og de anså sig selv for at være Guds udvalgte folk, hvor spørgsmålet om, hvad der var rigtigt eller forkert, kunne afgøres med udgangspunkt i Bibelens skrift (gennem en fortolkning af denne). I forhold til Danmark, hvor der findes en udbredt accept af kollektivet og eksistensen af offentlig regulering som den foretrukne ramme for det private initiativ, er amerikanerne – uanset køn, religion eller etnisk oprindelse og uanset hvilken delstat man kommer fra – tilsvarende optaget af entreprenørånd, skabertrang og iværksætteri. Gerne i grupper, men altid i privat regi. Mange traditionelle teorier, der søger at forklare dette 1. Carl Pedersen & Helle Porsdam: USA i det 21. århundrede, Forlaget Columbus 2005, s.36-38 og Lotte Møller Bøtcher: Når Gud bliver nationalist – civilreligion i USA og Danmark, Columbus, 2011, s. 22 30 Kapitel 1 entreprenante karaktertræk ved amerikanerne, peger netop på immigranterne/nybyggerne: at USA som en relativt ung stat netop blev skabt på basis af mennesker, der via hårdt arbejde og uden nogen stat i ryggen byggede verdens mest produktive og fortsat mægtigste supermagt. Den protestantiske arbejdsetik skal ikke underkendes i denne forbindelse. På trods af at USA er et sekulært samfund (stat og kirke er adskilt), så spillede og spiller religion som nævnt fortsat en betydelig rolle, og ser man historisk på det, var den protestantiske arm af kristendommen langt den stærkeste i opbygningen af landet. Foruden immigrant- og de religiøse og moralske værdiforestilling fremhæver McElroy værdiforestillingen the Frontier. Frontier er måske den værdiforestilling, som har haft størst indfl delse på konstruktionen af den amerikanske nationalidentitet og er ligeledes uløseligt forbundet med den amerikanske nations tidlige historie. The rontier kan direkte oversættes til vildnisset og henviser til det enorme og varierede landskab, som de amerikanske nybyggere stod over for at opdyrke og civilisere. Den danske historiker og USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen forklarer i sin bog „USA – Historie og identitet“ fra 2010 vigtigheden af „Frontier-tesen“ som forståelsesramme for, hvad der udgør den amerikanske nationalkarakter eller nationalidentitet. Bjerre-Poulsen trækker på den amerikanske historiker Frederick Jackson Turners Frontier-tese fra 1893, hvori Turner argumenterer for, at fødslen af den amerikanske nationalkarakter skal findes i ybyggernes eller rettere pionerernes kolonisering af det vestlige USA. Denne kolonisering fra østkysten til vestkysten krævede umådelige anstrengelser, opofrelse og opfinds mhed. Et vigtigt element i værdiforestillingen om-


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above