Page 28

USA udfordringer

Figur 1.6. Værdiforestillinger og national identitet i det amerikanske samfund. Fælles kulturel referenceramme Amerikansk nationalidentitet Note: USA’s tidlige historie har betydning dels for konstruktionen af værdiforestillingen om arbejdets afgørende betydning for den amerikanske nation, dels for immigrant-, Frontier-, religionens og de moralske værdiforestillinger. Værdiforestillinger, som er blevet til og overleveret fra USA’s tidlige historie, har naturligvis haft stor indfl delse på udarbejdelsen af den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatning. Men den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatningens egen betoning af de universelle værdier som frihed, lighed, individualisme osv. samt menneskesyn er født med disse to tekster. De konkrete værdiforestillinger indlæres eller internaliseres hos den enkelte amerikaner via socialiseringen (familien, skolen, det øvrige samfund), og hermed skabes en fælles kulturel referenceramme. Denne fælles kulturelle konstruktion (referencerammen) betyder, at der skabes en nationalidentitet, som den enkelte amerikaner kan identifice e sig med. forestillinger). McElroy forsøger at beskrive nogle særlige amerikanske samfundsværdier, og hvor disse værdier stammer fra. Se figur 1.5. McElroy påpeger, at der i det amerikanske samfund på tværs af alle forskelligheder kan identifice es en række fælles kulturelle værdiforestillinger. 28 Kapitel 1 Disse værdiforestillinger har deres oprindelse i den amerikanske nations historie og er siden blevet overleveret og reproduceret af nye generationer af amerikanere i tidssvarende udgaver. Opdragelsen og socialiseringen i henholdsvis familien og skolen har i den forbindelse været vigtige arenaer for reproduktion af disse fælles samfundsværdier. Se figur 1.6 En helt grundlæggende værdiforestilling i det amerikanske samfund er ifølge McElroy arbejdet. At have et arbejde og arbejde hårdt er en helt fundamental samfundsværdi i USA, og der hersker enorm stolthed omkring den hårdtarbejdende amerikanske worker uanset hans eller hendes beskæftigelse. Arbejdet giver en gevinst i form af løn, der kan sikre, at man er selvforsørgende (forsørger sig selv og familien, hvis man har en sådan). Naturligvis er der forskel på, hvilken type arbejde man har, men i USA eksisterer der en udbredt anerkendelse af, at alle slags jobs har samfundsmæssig værdi. At arbejde udtrykker simpelthen, at et menneske tager ansvar for sit eget liv og forsøger at realisere sit individuelle potentiale, samtidig med at dette individ bidrager til samfundet. Værdiforestillingen om arbejdet betoner samtidig individets stærke rolle i samfundet – tilskyndelsen til og fremhævelsen af den enkeltes ansvar for at søge lykke. Immigrant-, religiøse og moralske samt Frontier-værdiforestillinger i det amerikanske samfund De værdiforestillinger, der ligesom arbejdet er knyttet tæt til Amerikas tidlige historie, er immigrantværdiforestillingerne, de religiøse og moralske værdiforestillinger samt the Frontier- værdiforestillingerne. Fælles for dem alle er, Værdiforestillingernes opståen USA’s tidlige historie Den amerikanske forfatning Konkrete værdier Frihed, hårdt arbejde, tro/religion, lighed, drømmen om at kunne få succes, demokrati, individualisme, exceptionel osv.


USA udfordringer
To see the actual publication please follow the link above