Page 7

Det politiske Europa3

7 Forord "Det politiske Europa" er en tilbundsgående, men alligevel overkommelig introduktion til EU og til Danmarks forhold til det europæiske samarbejde. Den er skrevet som lærebog til undervisningsbrug, først og fremmest til samfundsfagsundervisningen i gymnasiet hvor den dækker kravene til Aniveau, men er også anvendelig på andre videregående ungdomsuddannelser hvor en dybere forståelse af EU indgår i undervisningen. Og for den almene læser er den egnet som en lettilgængelig og diskuterende indføring i baggrunden, problemerne og perspektiverne i EU-samarbejdet. Bogen udkom første gang i 2008 som en EU-centreret videreførelse af min tidligere grundbog "Det ny Europa"; og den udgives nu i en 3., stærkt revideret form. Hovedforskellen til de to tidligere udgaver er et forsøg på at samle det obligatoriske A-niveau stof i samfundsfag i et stort indledende kapitel 1. Kun Danmarks forhold til EU er fortsat placeret i et særskilt, ajourført kapitel 7. De mellemliggende kapitler 2-6 skal betragtes som tilvalg hvor en række temaer der er behandlet i kapitel 1, uddybes og problematiseres. Det drejer sig om nati-onalstaternes fremtid og forskelle mellem medlemslandene (kapitel 2), om den uformelle organisation i EU og traktatændringer (kapitel 3), om den seneste udvikling på fire udvalgte politikområder (kapitel 4), om EU's fremtid med gennemgang af fire overlappende kriser (kapitel 5) og om en grundig indføring i integrationsteorierne (kapitel 6). Det vil være oplagt at trække selvvalgte dele af disse kapitler ind i forbindelse med gennemgangen af kernestoffet i kapitel 1 – eller bruge dem som led i elevpræsentationer. Men i princippet burde kapitel 1 – sammen med kapitel 7 – kunne stå alene, hvorved det gøres muligt at mindske tidsforbruget ved behandlingen af EU-stoffet. Bogen er skrevet i en periode hvor EU's krise har stået højt på dagsordenen og tilsyneladende kun så ud til at vokse sig stadig større. Indholdet er præget heraf med stor vægt på årsagerne til krisen og perspektiverne for dens overvindelse. I første halvdel af 2017 er der – ikke mindst med forbedrede udsigter for de europæiske økonomier og en række valg der peger i nye retninger – tegn på at udviklingen igen kan vende. Men EU's krise har mange dybereliggende dimensioner, og bogens analyse heraf vil derfor næppe foreløbig blive uaktuel. På hjemmesiden, der også indeholder litteratur og arbejdsopgaver, vil bogens temaer blive søgt ajourført gennem henvisninger til relevant materiale. Som ved tidligere udgivelser har adskillige personer hjulpet til undervejs. Jeg vil godt her takke tre trofaste bidragydere der


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above