Page 47

Det politiske Europa3

Uden fælles regler for produkters lovlighed er det ikke muligt at opretholde et frit, indre marked i EU. Legoklodser, som vist på billedet, er således underkastet EU's legetøjsdirektiv, der bl.a. fastsætter grænseværdier for indholdet af kemikalier, og kun hvis de overholdes, kan klodserne sælges i de andre EU-lande. Tilsvarende kan fransk legetøj ikke sælges i Danmark uden at opfylde kravene i direktivet. Normalt gennemføres harmoniseringen gennem direktiver, der betyder at det enkelte medlemsland har mulighed for at fastsætte de nærmere regler gennem national lovgivning. EU – ET OVERBLIK 47 stand for mindre opmærksomhed, men har vist sig at have en særdeles stor betydning. Det hjælper ikke så meget at afskaffe de andre former for hindringer hvis staterne hver for sig har forskellig lovgivning hvad angår de krav der stilles til om produkter kan sælges på markedet. Her spiller især lovgivning om miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse en rolle. F.eks. ville legetøj produceret i Frankrig ikke kunne sælges i Danmark hvis danske sundhedsforskrifter forbød indholdet af bestemte stoffer som det franske legetøj indeholdt (se billedtekst ovenfor). Med traktatændringen i 1985 satte EU fokus på en harmonisering af lovgivningen på alle de områder hvor forskellige lovgivningskrav stod i vejen for handelen. En meget omfattende proces der indebar vedtagelse og gennemførelse af omkring 300 direktiver, blev sat igang; og den var i det store og hele afsluttet i begyndelsen af 1990'erne. Det indre marked blev udråbt som en realitet idet der i samme periode også gennemførtes en liberalisering af kapitalbevægelserne mellem EU-landene. Tilbage stod dog stadig en harmonisering af lovgivningen vedrørende en lang række tjenesteydelser, og den er endnu ikke fuldt tilendebragt. Det gælder f.eks. vedrørende energiforsyning. Arbejdskraftens fri bevægelighed var som princip allerede nedfældet i Rom-traktaten fra 1957, men en række tiltag har været nødvendige for at sikre dens virkeliggørelse. Her har Schengen-aftalen om afskaffelse af grænsekontrol mellem EU-landene bl.a. spillet en rolle. Den blev oprindeligt


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above