Page 43

Det politiske Europa3

EU – ET OVERBLIK 43 gange om året og altid ved afslutningen af de enkelte medlemslandes halvårlige formandskabsperioder i juni og december. Men herudover indkaldes der også til mere uformelle topmøder når større aktuelle spørgsmål kræver regeringsledernes stillingtagen. Eurokrise, Ukraine-krise, flygtningekrise og problemerne i forbindelse med Storbritanniens udtræden har ført til en intensivering af mødefrekvensen. I årene 2014, 2015 og 2016 er der således afholdt i alt 22 topmøder. De mange møder har betydet at Rådet har overtaget nogle af de funktioner der oprindeligt alene påhvilede Kommissionen, f.eks. klima- og asylpolitikken. Herved er Kommissionens stilling blevet svækket, et af flere tegn på at den fortsatte integration inden for EU er i krise, og at nationale interesser i stigende grad blokerer for de fælles. EU-domstolen. Den har i årenes løb fået stadig større betydning i samarbejdet. Ligesom Kommissionen er Domstolen med til at give EU et overstatsligt præg, hvilket er blevet forstærket af at domstolen selv har tolket sin rolle i integrationsvenlig retning. Medlemslandene har på forhånd forpligtet sig til at rette sig efter dens afgørelser. Men i forhold til de nationale domstole råder EU-domstolen kun over meget begrænsede sanktionsmidler. I visse tilfælde kan staterne – men ikke borgere og virksomheder – dog pålægges tvangsbøder. Domstolens magt beror især på to forhold: dels at EU-retten er blevet tillagt forrang frem for den nationale ret, og dels den autoritet den besidder i medlemslandenes øjne. At den tillægges stor autoritet viser sig bl.a. ved at de nationale domstole ved fortolkningen af EU-love (forordninger, direktiver) indhenter en forhåndsudtalelse Donald Tusk, tidligere polsk premierminister, siden 2014 EU's 'præsident'. Han indkalder og leder topmøderne mellem EU's stats- og regeringschefer. Valgperioden er på 2½ år, og han blev i marts 2017 genvalgt for en ny periode. Han står her med den skrivelse fra den britiske regering der 9 måneder efter Brexit-afstemningen aktiverer Lissabon-traktatens artikel 50 om udmeldelse.


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above