Page 42

Det politiske Europa3

FIGUR 1.18 EU’s tre hovedorganer – opbygning og funktion Medlemmer (2017) 42 KAPITEL 1 Udpeges/ vælges af Funktioner Vigtig magt- beføjelse Afstemnings- regler Ændring i Lissabon traktat Kommission 28 Nationale regeringer, godkendes af Parlamentet 1. initiativ 2. kontrol 3. mægling 4. administration 5. repræsentation udadtil Kan indbringe medlemsland for EUdomstolen Rådslagning indtil enighed, ellers flertalsbeslutninger Ingen ændring trods oprindelig bestemmelse om rotationsordning Ministerråd 28 Automatisk (i kraft af position i medlemslandenes regeringer) Behandling af Kommissionens lovforslag, beslutningsret ved lovgivning Blokere lovgivning 1. enstemmighed 2. kvalificeret flertal: 35% af lande, 65% af EU’s befolkning Flere flertalsbeslutninger (ca. 75 %), indførelse af regel om dobbeltflertal Europa-Parlament 751 Direkte valg hvert 5. år. Kandidater opstilles af nationale partier og bevægelser Medvirker i lovgivning (som regel ligestillet med Ministerrådet). Godkender Kommission og budget Kan tvinge Kommissionen til at træde tilbage gennem mistillidsvotum 1. simpelt flertal 2. kvalificeret flertal ’Den almindelige beslutningsprocedure’ bliver dominerende forveksle med ’Ministerrådet’). I møderne deltager også formanden for Kommissionen (siden 2014 Jean-Claude Juncker fra Luxembourg), og EU’s ’udenrigsminister’ der officielt bærer titlen ’højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik’ (siden 2014 Federica Mogherini fra Italien). Med den seneste traktatændring i 2009 er institutionen søgt styrket idet der er indført en fast formand, valgt af regeringslederne for 2½ år af gangen, hvis opgave er at indkalde og lede møderne (se bill.). Formanden for Det Europæiske Råd er det nærmeste man kommer en egentlig præsident for EU, men hans/hendes magt er stærkt begrænset. Normalt kræves enstemmighed når der skal træffes beslutninger, og det betyder at de enkelte landes repræsentanter – ofte de stores – øver størst indflydelse. Topmøderne har siden midten af 1970’erne været en traktatfæstet del af EUsamarbejdet og afholdes i dag mindst fire under høringen i Parlamentet blev udsat for kritik. Endelig skal det med i denne sammenhæng at Parlamentets beføjelse til at afsætte Kommissionen har vist sig at være reel nok. Det blev demonstreret i foråret 1999 hvor Kommissionen efter en afstemning i Parlamentet blev tvunget til at træde tilbage. Det skete fordi der var konstateret alvorlige tilfælde af svindel og korruption. I figur 1.18 er vist en oversigt over hvordan EU’s tre hovedorganer er bygget op, og hvilke funktioner de har. To andre vigtige organer: Det Europæiske Råd og EU-domstolen Det Europæiske Råd. Det sker jævnligt – og i de senere år hyppigere og hyppigere – at EU-landenes stats- og regeringschefer mødes til rådslagning og for at træffe vigtige beslutninger. De er normalt omtalt som topmøder, men de går officielt under betegnelsen ’Det Europæiske Råd’ (ikke at


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above