Page 16

Det politiske Europa3

Højre- og venstrefløjsholdninger til EU er gået i modsatte retninger Det er forholdsvis nyt at kritikken af EU først og fremmest kommer fra højre side af det politiske spektrum, således som det i dag kommer til udtryk i den øgede tilslutning til højrenationale partier. Tidligere trivedes modstanden mod EU navnlig på venstrefløjen, hvor man så med stor skepsis på nedbrydelsen af de mange økonomiske barrierer mellem medlemslandene. Det ville give storkapitalen for let spil og udgøre en trussel mod de velfærdsordninger og de arbejdsvilkår der gjaldt i de enkelte lande. Men blandt socialistisk orienterede partier er EU i takt med at markedskræfterne er blevet sluppet fri på europæisk plan i stigende grad blevet set som et redskab til at sikre sociale goder og miljømæssige standarder. I Danmark er FIGUR 1.5 Udviklingen i graden af EU-skepsis hos politiske grupperinger EU-skepsis 16 KAPITEL 1 de ændrede holdninger hos partiet SF kendetegnende for denne udvikling. Dele af den tidligere skepsis lever dog stadig, nu mest på den yderste venstrefløj (herhjemme repræsenteret af Enhedslisten). Her er modstanden mod EU i mindre grad nationalt betonet, og der appelleres til en international solidaritet med et perspektiv ud over Europa. Hos store regeringsbærende partier – i Danmark Socialdemokratiet og Venstre – har holdningerne været mere stabile, men i de senere år er også disse partier i takt med den højrenationale bølge blevet mere EU-skeptiske. Det gælder ikke mindst på den borgerlige side hvor modstanden mod EU’s regulerende rolle er stigende. I figuren er de omtalte tendenser søgt illustreret. højrenationale partier højrefløj regeringsbærende partier venstrefløj at omgøre lovene. Sammen med Tjekkiet og Slovakiet har de endvidere ikke villet bøje sig for bindende flertalsbeslutninger vedrørende fordeling af flygtninge (se s. 110) – trods traktatlige forpligtelser om det modsatte. Overalt i Østeuropa er der stigende uvilje mod at underlægge sig et overstatsligt EU, der for mange vækker mindelser om landenes kommunistiske fortid under sovjetisk overherredømme. se på forskellige regeringers politiske kurs siden århundredskiftet. I Østeuropa er den højrenationale bølge om muligt endnu mere udtalt. Ungarn ledes siden 2010 af et stærkt nationalkonservativt parti, og det samme er tilfældet i Polen siden efteråret 2015. I begge lande har regeringerne gennemført lovgivning der bryder med nogle af EU’s demokratiske grundprincipper og har nægtet at rette sig efter henstillinger fra EU-Komissionen om 1990 tid


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above