Page 12

Det politiske Europa3

EU’s oprindelse kan føres tilbage til oprettelsen af Kul- og Stålunionen i begyndelsen af 1950’erne. Denne union blev indgået mellem de samme seks lande – Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux-landene – der i 1957 underskrev Rom-traktaten, grundlaget for det daværende EF. Men Kul- og Stålunionen var også historisk fordi det overstatslige princip herigennem for første gang blev gennemført i praksis. Man skabte et styrende organ, ’Den Høje Myndighed’, der havde beføjelse til at fastsætte priser, produktionsvilkår mv. inden for kul- og stålsektoren uden at det efterfølgende skulle følges op med lovgivning i de deltagende lande (jf. ’forordninger’ i figur 1.12, s. 29). Idéen til unionen blev oprindelig udtænkt af økonomen og diplomaten Jean Monnet og senere offentligt formuleret af den franske udenrigsminister Robert Schuman i en tale i maj 1950. Det var i tiden kort efter Anden Verdenskrig, og Schuman var i talen især optaget af to ting: Forsoningen mellem Frankrig og Tyskland og skabelsen af en ny ramme for de europæiske staters indbyrdes forhold, jf. nedenstående korte uddrag af talen. Det var en vigtig pointe, som Schuman havde overtaget fra Monnet, at opbygningen 12 KAPITEL 1 af et nyt Europa skulle ske nedefra gennem samarbejde på afgrænsede områder – i modsætning til føderalisternes tanke om at begynde fra oven med en fælles regering (se om integrationsteorier nedenfor s. 26-27 og i kapitel 6). ”(…) Europa kan ikke dannes på én gang, og heller ikke i en samlet opbygning: Det kan dannes gennem konkrete resultater – der først skaber en faktisk solidaritet. Samling af de europæiske nationer forudsætter at det århundredgamle modsætningsforhold mellem Frankrig og Tyskland fjernes. (…) Den franske regering foreslår at stille den samlede fransk-tyske produktion af kul og stål under en øverste, fælles myndighed, nemlig en organisation der vil stå åben for deltagelse fra andre lande i Europa. (…) Den pro-duktionssolidaritet der således vil blive knyttet, betyder at enhver krig mellem Frankrig og Tyskland bliver ikke alene utænkelig, men også umulig. Oprettelsen af denne betydelige produktionsenhed, der vil (…) give alle de lande den forener, de grundlæggende forudsætninger for industriel produktion på samme betingelser, vil danne det reelle grundlag for deres økonomiske forening.” Det overstatslige princip indføres: Traktaten om Kul- og Stålunionen 1951 Jean Monnet, 1888- 1979. Indflydelsesrig fransk økonom og diplomat, ofte kaldet 'Europas fader'. Arkitekten bag Kul- og Stålunionen, hvis første leder han blev. Skabte efter sin afgang i 1955 'Aktionskomitéen for Europas Forenede Stater' – en af drivkræfterne bag oprettelsen af den organisation der senere blev til EU. Robert Schuman, 1886-1963. Ledende fransk konservativ politiker i årene efter Anden Verdenskrig. Premierminister 1947- 48 og udenrigsminister 1948-1953. Stærkt engageret i udviklingen af europæisk samarbejde. Fremsatte i en berømt tale i maj 1951 den 'Schuman-plan' der lagde grunden til den videre integration.


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above