Page 8

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

LO STAT, UNIO OG YS STAT 7 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Unio og YS Stat på den annen side. 1.1.2 Omfang 1. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går inn under tjenestetvistloven dersom ikke annet er avtalt. 2. Deltidsansatte arbeidstakere har samme rettigheter etter hovedtariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. Deltidsansatte med flere stillingsforhold i staten har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter hovedtariffavtalen enn ansatte i heltidsstilling. 3. Lærlinger omfattes av hovedtariffavtalen og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt (jf. særavtale for lærlinger og lærekandidater). 1.1.3 Stillinger utenfor hovedtariffavtalen Stillinger som partene har tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt. 1.1.4 Ekstraerverv Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 1.2 Lønnstabeller 1.2.1 Tabell A – hovedlønnstabell, se vedlegg 1 1.2.2 Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov) 1.3 Stillingsplassering 1.3.1 Lønnsrammer Lønnsrammer, se vedlegg 1. 1.3.2 Lønnsplaner a) Gjennomgående, se vedlegg 1. b) Departementsområder, se vedlegg 1. 1.3.3 Arbeidsleder Med mindre partene i den enkelte virksomhet er enige om noe annet, gis arbeidsleder med direkte arbeidslederfunksjon om nødvendig kronetillegg for å oppnå en avlønning svarende til to lønnstrinn utover lønnen (samlet etter hovedlønnstabellen og faste månedlige


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above