Page 63

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Forsvarsbygg Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsmateriell (FMA) Forsvarsmateriell (FMA) Forsvaret Forsvarsstaben Internasjonale operasjoner (lpl. 05.128) Forsvarsstaben Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Øvrige Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet Helsedirektoratet Helseøkonomiforvaltningen Helseøkonomiforvaltningen Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Statens strålevern Statens strålevern Øvrige Helse- og omsorgsdepartementet Bioteknologirådet Justis- og beredskapsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Domstolene Domstoladministrasjonen Høyesterett Høyesterett Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Konfliktrådene Sekretariatet for konfliktrådene Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for voldsoffererstatning Kriminalomsorgen Kriminalomsorgsdirektoratet Politietaten Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjeneste Politihøgskolen Politihøgskolen Riksadvokatembetet Riksadvokatembetet Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisaker Statens sivilrettsforvaltning Statens sivilrettsforvaltning Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Utlendingsnemnda Øvrige Justis- og beredskapsdepartementet Generaladvokatembetet Hovedredningssentralen sør Hovedredningssentralen nord Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kontrollutvalgssekretariatet Sysselmannen på Svalbard Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Klima- og miljødepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet Miljødirektoratet Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt Riksantikvaren Riksantikvaren Øvrige: Klima- og miljødepartementet 62 2


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above