Page 54

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

53 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 08.202 DIVERSE STILLINGER 0275 Verksbetjent LR39 0279 Gårdsfullmektig 38- 0278 Underverksmester 44- 1415 Verksmester 46- POLITIETATEN 08.305 POLITISTILLINGER 0284 Politibetjent LR40 1454 Politibetjent LR40 1457 Politibetjent 1 LR41 2 1458 Politibetjent 1 LR41 2 1459 Politibetjent 2 LR42 2 1460 Politibetjent 2 LR42 2 1461 Politibetjent 3 LR43 2 1462 Politibetjent 3 LR43 2 0285 Politiførstebetjent 51- 1455 Politiførstebetjent 51- 0287 Politioverbetjent 55- 1456 Politioverbetjent 55- Merknad: Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene. 08.306 POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER 0288 Politifullmektig 47- 1245 Politiadvokat 55- 1481 Assisterende sjef for Politihøgskolen 56- 0290 Politiinspektør 56- 0326 Lensmann 60- 1243 Politistasjonssjef 60- 1480 Sjef for Politihøgskolen 60- 1543 Politiadvokat 2 67- 0295 Visepolitimester 68- 1244 Sjef for utrykningspolitiet 70- 0292 Politimester 70- 08.307 SIVILE STILLINGER 0302 Stallbetjent LR03 1416 Grensekontrollør LR17 1531 Arrestforvarer LR17 1342 Ledende arrestforvarer 40- 0318 Skriftgransker 40- 0296 Politirevisor 47- 1552 Spesialetterforsker 55- 1504 Namsfogd 60- Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr. 37. 08.308 INTERNASJONALE OPPDRAG MV. 1271 Observatør I 48- 1272 Stasjonssjef/ass. sektorsjef 48- 1392 Internasjonal rådgiver 52- 1273 Sektorsjef/ass. leder av politistyrke 57- 1274 Leder av politistyrke 62- DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 08.401 SIVILFORSVARSTJENESTEN 0330 Sivilforsvarsbetjent LR14 0331 Sivilforsvarsadjutant 41- 0332 Sivilforsvarsinspektør 46- 1482 Distriktssjef 56- 08.403 INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1442 Spesialmedarbeider 25- 1440 Observatør 39- 1441 Leder/nestleder av støtteteam 48- 1439 Internasjonal rådgiver 52-


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above