Page 4

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

3 FORORD Stortinget samtykket den 16. juni 2016 i at det med virkning fra 1. mai 2016 foretas lønnsregulering mv for arbeidstakere i det statlige tariffområdet for 1. avtaleår i tariffperioden 1. mai 2016 - 30. april 2018. Vedtaket er i samsvar med Riksmeklerens møtebok av 26. mai 2016 fra meklingen mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene YS Stat, LO Stat og UNIO. I følge Stortingets vedtak gjøres resultatet av disse forhandlingene per 1. mai 2016 også gjeldende for embets- og tjenestemenn som ikke er organisert, og som derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedtariffavtale. Embets- og tjenestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i egen kontrakt. Denne hovedtariffavtalen som du som YS-statsmedlem nå holder i hendene er historisk. For første gang har staten v/KMD inngått hovedtariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten med ulikt innhold. Én for Akademikerne og én for YS Stat, LO Stat og UNIO Forskjellene ligger først og fremst i forhandlingsbestemmelsenes tvisteløsningsmekanismer. Hovedsammenslutningene i avtalen hvor YS Stat er part, har tvisteløsninger gjennom flere ledd i forhandlingsprosessen. Dette gir oss bedre tvisteløsningsmuligheter. Dette bør igjen gi våre forbund som skal forhandle lønn, lokalt muligheten til å føre reelle forhandlinger med sine lokale arbeidsgivermotparter. Videre er hovedlønnstabellen i de to avtalene ulike, da man fordelte rammen i årets oppgjør ulikt i de ulike avtalene. Som leder i YS Stat vil jeg si at denne hovedtariffavtalen du holder i hendene, er en avtale som etter YS Stat sin mening, tar lønnspolitikken i statlig sektor et godt stykke i riktig retning. Den er tilpasset de ønsker og behov våre medlemmer har signalisert, og de behov staten som arbeidsgiver, har. Dette uten å gi fra oss forhandlingsmessige- og materielle goder som betyr mye for våre medlemmer. En videre modernisering av lønnssystemet skal skje i løpet av vinteren og forhandles ved mellomoppgjøret 2017. Oslo, juli 2016 Pål N. Arnesen leder YS Stat


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above