Page 33

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

32 LO STAT, UNIO OG YS STAT rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet. Det fremtidige lønns- og forhandlingssystemet skal for øvrig bygge på følgende prinsipper: - De sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger. - Systemet må sikre alle et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling. - Innenfor en sentralt fastsatt ramme forhandler de lokale partene om fordelingen. - De lokale partene står fritt til å benytte virkemidler som for eksempel generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg. - Det etableres en tvisteløsningsmodell for lokale forhandlinger innenfor tjenestetvistloven. - Ingen skal gå ned i lønn som følge av implementeringen av det nye lønns- og forhandlingssystemet. - Systemet skal ivareta likelønnshensyn. - Systemet skal ivareta kompetanse og utdanning - Systemet skal legge til rette for nødvendig kontroll med lønnsutviklingen i staten. - Systemet skal ha samme gjennomsiktighet som i dag. Det gjennomføres et partssammensatt arbeid med Statens personaldirektør og lederne i hovedsammenslutningene som styringsgruppe, som skal fremme forslag til de nærmere detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. februar 2017 slik at det nye lønns- og forhandlingssystemet kan forhandles i mellomoppgjøret 2017. NR. 3 Overgang fra B-tillegg til faste månedlige kronebeløp innebærer ikke materielle endringer i beregningsgrunnlaget for pensjon og overtid. NR. 4 Partene er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å analysere og vurdere nivå og innretning av de variable tillegg som skal være pensjonsgivende, jf. vedlegg 4 til hovedtariffavtalen. Arbeidsgruppen skal levere en rapport i løpet av tariffperioden. NR. 5 Fjerningen av topp i lønnsspenn og -rammer og endringene i pkt. 2.5.2 om årlig lønnsregulering for ledere skal evalueres av partene. Resultatet tas med inn i arbeidet med framtidig lønns- og forhandlingssystem, jf. protokolltilførsel om mandatet for dette arbeidet.


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above