Page 15

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

14 LO STAT, UNIO OG YS STAT 3. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 %. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 %. Overtidstillegg er 50 % av timelønnen. Forhøyet overtidstillegg er 100 % av timelønnen. 4. Lønnsplan er en oversikt over stillingene i en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler. 5. Tjenesteansiennitet er: - Tjenestetid som opparbeides i stilling(er). - Eventuell tidligere annen tjeneste som godskrives etter reglene i § 5. - Tilleggsansiennitet som gis etter reglene i nr. 6. - Permisjoner etter § 6, jf. § 4 nr. 3. 6. Tilleggsansiennitet er: - Ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregel har krav på. - Bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger. 7. Begrepene virksomhet og driftsenhet defineres som i hovedavtalen § 40. 8. Begrepet ektefelle er definert i ekteskapsloven §§ 1 og 95. 9. Som samboere regnes - to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller - to personer med felles barn og felles bolig. Jf. for øvrig § 6-1 i forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. KMD kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra vilkårene. 10. Med deltidsansatt forstås: Arbeidstaker med normal arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljølovens regler, som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i tilsvarende heltidsstilling. § 3 Innplassering på lønnsplan og opprykk 1. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for vedkommende yrkesgruppe. 2. Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan. 3. Stillingskode, stillingsbetegnelse og lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes. 4. Ved avansement innen samme virksomhet fra direkte plassert stilling i lønnsspenn til stilling på lønnsramme med minst samme topplønn på grunnstigen, beholdes tidligere lønn som en personlig ordning dersom innplassering etter ansiennitet vil gi lavere lønn. 5. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. 6. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. § 4 Beregning av ansiennitet ved ansettelse 1. Ved tiltredelse fastsettes arbeidstakerens tjenesteansiennitet dersom det er nødvendig for å fastsette lønnsplassering. Ansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Utgangspunktet for beregning av tjenesteansiennitet er den 1. i den måned vedkommende tiltrer. 2. Dersom ikke annet er bestemt, beholdes tjenesteansienniteten ved overgang innen 2 måneder fra en stilling til en annen i det statlige tariffområdet. Dette gjelder også ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling i det statlige tariffområdet. 3. Tilleggsansiennitet kan gis som beskrevet i § 2 nr. 6. Tilleggsansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above